HOTĂRÂREA NR. 206/2023 Privind aprobarea dării în administrare a două spații în suprafață totală de 55,56 mp., situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, înscrise în CF nr. 53552 nr. cad. 53552-C1 pentru Sc Aqua Călimani SRL Toplița, cu destinația de birouri

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 204/28.09.2023;

– Raportul de specialitate nr. 37329/04.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a două spații în suprafață totală de 55,56 mp., situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, înscrise în CF nr. 53552 nr. cad. 53552-C1 pentru Sc Aqua Călimani SRL Toplița, cu destinația de birouri;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 219/2023;

– Cererea nr. 326/13.09.2023 a SC Aqua Călimani SRL, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 33649/13.09.2023;

– Cartea Funciară nr. 53552 Toplița;

– Fișa mijlocului fix cu valoare totală de inventar: 16.452.713,45 lei;

Ținând cont de:

– Legea nr. 51/2006  – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată și modificată – art. 25 alin. 3;

– Legea nr. 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 12 alin. 1 lit. ”e”;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 96 alin 1 și alin. 3, art. 108 lit. a, art. 297  alin. 1 lit. a coroborat cu prevederile art. 287 lit. b, art. 298 – 300;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 861, art. 866  – 868;

– Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c, d, alin. (6) lit. a, alin. (7) lit. d,  art. 139 alin. (1) si  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit cc), art. 196 alin. 1 lit. a și alin. 2, art. 198  art. 199 și art. 197 alin. 1 , alin 2 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  Se aprobă darea în administrare a două spații, aflate în incinta clădirii situate în domeniul public al municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, județul Harghita, înscris în CF nr. 53552 Toplița, cu următoarele elemente de identificare:

 1. a) din suprafața totală a imobilului-clădire de 10.620 mp., dreptul de administrare vizează suprafața de 55,56 mp., astfel: 53,35 mp. – etajul 2, camera 209 și suprafața de 2,21 mp. – parter;
 2. b) valoare de inventar: 16.452.713,45 lei/10620 mp., respectiv 1549,22 lei/mp.

valoare de inventar suprafața dată în administrare: 1549,22 lei x 55,56 mp = 86.074,66 lei;

 1. c) destinația imobilului dat în administrare: birouri necesare desfășurarea activității SC Aqua Călimani SRL Toplița, societare comercială având unic acționar pe Consiliul local al municipiului Toplița;
 2. d) predarea-primirea spațiilor care fac obiectul prezentei se va face în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii către societatea comercială solicitantă, titulară și beneficiară a dreptului de administrare, prin proces verbal.

Art.2: (1) Se aprobă mandatarea primarului municipiului Toplița să semneze contractul privind darea în administrare a imobilelor – spații descrise la art. 1.

                          (2) Obligațiile SC Aqua Călimani SRL, titulară și beneficiară a dreptului de administrare, care se vor regăsi în contractul de dare în administrare sunt următoarele:

 1. a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile contractului de dare în administrare;
 2. b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunului, ca un bun proprietar, şi suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări;
 3. c) să permită accesul Primăriei Municipiului Toplița, prin reprezentanții acesteia pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
 4. d) culegerea fructelor bunului;
 5. e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
 6. f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
 7.  g) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;
 8.  h) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii.

              Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița, prin: Direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat şi Direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, SC Aqua Călimani SRL prin grija Direcţiei de urbanism – administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, celor de la art. 3 şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la, 31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                           CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA          CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut