HOTĂRÂREA NR. 205/2023 Privind aprobarea desemnării persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 216/12.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 39147/17.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale  ale Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 218/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2023 privind aprobarea contractării  și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  9.783.688,82 lei;

Ținând cont de:

– Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, modificat – Capitolul I – pct. 9 din Anexă;

– UG nr. 64/2007 privind datoria publică, modificată – art. 1, art. 2 lit. c, e, h;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată – art. 62;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Toplița;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se desemnează domnul RUGINĂ Dan Ciprian – administrator public, ca persoană care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a Municipiului Toplița, precum și Registrul de evidență a garanțiilor locale a Municipiului Toplița.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin direcția buget-finanțe, serviciul resurse umane, respectiv persoana nominalizată la art. 1.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Serviciului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Administratorului public și se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplița la 31.10.2023.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

CONSILIER  – DOBREAN OLGA ANA          CIOBANU   MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut