HOTĂRÂREA NR. 205/2023 Privind aprobarea desemnării persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 216/12.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 39147/17.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale  ale Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 218/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2023 privind aprobarea contractării  și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  9.783.688,82 lei;

Ținând cont de:

– Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, modificat – Capitolul I – pct. 9 din Anexă;

– UG nr. 64/2007 privind datoria publică, modificată – art. 1, art. 2 lit. c, e, h;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată – art. 62;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Toplița;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se desemnează domnul RUGINĂ Dan Ciprian – administrator public, ca persoană care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a Municipiului Toplița, precum și Registrul de evidență a garanțiilor locale a Municipiului Toplița.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin direcția buget-finanțe, serviciul resurse umane, respectiv persoana nominalizată la art. 1.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Serviciului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Administratorului public și se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplița la 31.10.2023.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

CONSILIER  – DOBREAN OLGA ANA          CIOBANU   MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut