HOTĂRÂREA NR. 200/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

 Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  convocată de îndată din data de 23.12.2021 ;

      Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr. 206/21.12.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 49822/21.12.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții  din  cadrul Spitalului Municipal Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 202/2021;

– Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 13504/2021, înregistrată sub nr. 49816/2021 prin care se solicită aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului municipal Toplița începând cu data de 01.01.2022,

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată,  – art.180 alin. 1 lit. „d”;

            – Art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

            – Art. 15 lit. “b” ,”c” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată  ;

–  Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată,;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

           – Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa,  în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

            – Dispoziția Primarului nr. 1233/2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Toplița;

            – Aviz sanitar nr. 151  înregistrat sub nr. 13232/15.12.2021 emis de Direcția de Sănătate Publică Harghita;

            – Decizia Comitetului director nr. 191/20.12.2021 cu privire la aprobarea unor transformări la statul de funcții;

           – Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

          – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

       –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

       – Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”,  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 13504/2021, înregistrată sub nr. 49816/2021, anexată prezentei, se aprobă organigrama Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 1.,  valabilă din data de 1 ianuarie 2022.

Art.2: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 13504/2021, înregistrată sub nr. 49816/2021 , anexată prezentei, se aprobă Structura posturilor din statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 2., valabilă din data de 1 ianuarie 2022.

Art.3: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 13504/2021, înregistrată sub nr. 49816/2021, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 3., valabil din data de 1 ianuarie 2022.

Art.4: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 13504/2021, înregistrată sub nr. 49816/2021, anexată prezentei, se aprobă  Statul de funcții – finanțare transferuri al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 4., valabil din data de 1 ianuarie 2022.

Art.5: Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta.

Art.6: Începând cu data de 01.01.2022., se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2021.

Art.7: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: direcţia buget-finanțe, serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.8: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                       Topliţa la, 23.12.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC             SECRETAR  GENERAL– CIOBANU MIHAI

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut