HOTĂRÂREA NR. 198/2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13395/2020 încheiat cu Teslovan Diana-Nicoleta – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa: str. Izvoarelor bl. C, sc. 1, ap. 6

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  198/25.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36461/28.09.2023.;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13395/2020 încheiat cu Teslovan Diana-Nicoleta – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa:  str. Izvoarelor bl. C, sc. 1, ap. 6;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 211/2023;

–  Cererea  nr. 30398/11.08.2023 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 8/18.09.2023;

– Certificatul de căsătorie seria C10 nr. 339279;

– HCL nr. 98/2020 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe pentru tineri rămase vacante,  situate în municipiul Topliţa, str.Izvoarelorbl.1B, sc.2, ap.7 și bl.1C,sc.1, ap.6 și stabilirea chiriei lunare, conform anexei nr.1 – poziția nr. 2 din anexă;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și modificată;

– HG nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se  aprobă modificarea  prin act adițional a contractului  de  închiriere nr. 13395/01.07.2020 aferent spațiului cu destinație de locuință ANL, situat la adresa str. Izvoarelor Bl. C, sc. 1, ap. 6, în sensul modificării numelui titularului contractului de închiriere din Teslovan Diana-Nicoleta în Țifrea Diana-Nicoleta, ca urmare a căsătoriei.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificarea aprobată conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ din cadrul direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiul locativ, chiriașei Țifrea Diana-Nicoleta prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut