HOTĂRÂREA NR. 199 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  199/25.09.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36476/28.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei unor contracte  de închiriere pentru chiriașii din  locuințele ANL, situate în  municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 212/2023;

–  Cererile  chiriașilor din anexă prin care solicită prelungirea  contractelor  de închiriere, conform anexei la prezenta;

–  Procesul verbal  nr. 8/18.09.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

–  Procesul verbal  nr. 9/09.10.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Hotărârea Consiliului local nr. 84/2023 privind aprobarea cadrului general referitor la gestionarea locuințelor realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe – anexa nr. 2;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată art. 15 alin. (14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere prin acte adiționale pentru chiriașii din  locuințele ANL, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data scadentă a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, chiriașilor din anexă prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 199
Sari la conținut