HOTARAREA NR. 198/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 prin majorare cu 1.106,84 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (viramente interne)

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 11 noiembrie 2022,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 206/10.11.2022;

– Raportul de specialitate nr. 38336/10.11.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre propunerea rectificării  bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2022 prin majorare cu 1.106,84 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (viramente interne);

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  213/2022;

– Extras de cont din data de 31 octombrie 2022, din care rezultă virarea de către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației a sumei de 163.830,61 lei, reprezentând  transfer prin PNDL conform contractului nr. 3605/2017;

– Adresa Consiliului Județean Harghita  nr. 103601/08.11.2022, înregistrat la Primăria municipiuluu Toplița sub nr. 37896/08.11.2022;

– Decizia AJFP Harghita nr. 27/03.11.2022;

Ținând cont de:

– HG  nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale – poziția nr. 4 din anexă aferentă județului Harghita – Toplița : 400 mii lei;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26, art. 49 alin. 7;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 ;

– OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2022 nr. 318/2021 ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2022, prin majorare cu 1.106,84 miilei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli (viramente interne), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

             Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 11.11.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                              SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                    CIOBANU MIHAI  IULIAN

Anexa
Sari la conținut