HOTĂRÂREA NR. 197 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 30285 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzilor 1 Decembrie 1918 – ramura 12, 13, 14, Pădureni – ramura 5, 6, 7, 8, cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație, întocmite de expert autorizat Ing.Kolozsi Tiberiu-Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată  din data de 2 noiembrie 2022,

Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.  199/01.11.2022;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 30285 mp.,  rezultată din măsurători, aferentă străzilor 1 Decembrie 1918 – ramura 12, 13, 14, Pădureni – ramura 5, 6, 7, 8,  cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație,  întocmit de expert autorizat Ing.Kolozsi Tiberiu-Attila ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 212/2022;

– Hotărârea  nr. 6/31.10.2022 a Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar  Toplița, emisă în urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local din data de 27 octombrie 2022;

– Procesele verbale anexate aferente străzilor 1 Decembrie 1918 – ramura 12-14, Pădureni – ramura 5-8 din Municipiul Toplita privind recepţia măsurătorilor în teren și executarea planurilor de situație pentru prelungire stradă, parte carosabilă, spațiu verde dintre proprietăți,  întocmit de expert autorizat ing. Kolozsi Tiberiu – Attila;

– CF nr. 52902 Toplița și CF nr. 56726 Toplița (str. 1 Decembrie 1918);

– Cf nr. 56907 Toplița, 56915 Toplița, 56838 Toplița, 56894 Toplița (str. Pădureni)

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 19 (pagina 304) – str. 1 Decembrie 1918, poziția nr. 54 – str. Pădureni  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

– Hotărârea Consiliului local nr. 190/2017 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Toplița – poziția nr. 14 din anexă;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 30285 mp. , suprafață rezultată din măsurători, reprezentând prelungire stradă, parte carosabilă, spațiu verde dintre proprietăți, aferente străzilor 1 Decembrie 1918 – ramura 12, 13, 14 și Pădureni – ramura 5, 6, 7, 8 din Municipiul Toplita,  cu elementele de identificare descrise în anexa, care face parte integrantă din prezenta conform proceselor verbale și a planurilor de situație, întocmite de expert autorizat ing. Kolozsi Tiberiu – Attila,  anexat la prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 30285 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

            Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art. 2, OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 02.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                      SECRETAR  GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut