HOTĂRÂREA NR. 183 / 2022 Privind modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 54/03.01.2013 încheiat cu Tinca Angela Maria – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situată la adresa municipiul Toplița str. Libertății nr. 59 ap.1

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  189/13.10.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34.797/14.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 54/03.01.2013 încheiat cu Tinca Angela Maria – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situată la adresa municipiul Toplița  str. Libertății nr. 59 ap.1 ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  197/2022;

–  Cererea  nr. 32352/27.09.2022 a chiriașei, prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul includerii  nepotului și a concubinei fiului în componența familiei care folosește locuința închiriată;

–  Procesul verbal  nr. 8/14.10.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate emisă în data de 14 octombrie 2022, din care rezultă faptul că, solicitanta nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 54/2013;

– Certificatul de naștere  seria N.13 nr. 959926;

– Contractul de închiriere nr. 54/2013 încheiat cu Tinca Angela Maria, cu modificări ulterioare, ultimul act adițional fiind nr. 7287/30.03.2020;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  HG nr. 1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 54/2013 încheiat cu Tinca Angela Maria, în sensul suplimentării numărului membrilor familiei care folosesc, alături de titularul de contract locuința închiriată, prin includerea  nepotului de fiu al titularului: Tinca David-Laurențiu.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașei Tinca Angela-Maria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.10.2022. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut