HOTĂRÂREA NR. 184 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 8084/08.06.2015 încheiat cu Kiss Simona – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință ANL, situat la adresa municipiul Toplița str. Izvoarelor bl. 1B sc. 2 ap. 9

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 octombrie 2022,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  190/13.10.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34.689/13.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării, prin act adițional. a contractului de închiriere nr. 8084/08.06.2015 încheiat cu Kiss Simona – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință ANL, situat la adresa municipiul Toplița  str. Izvoarelor bl. 1B sc. 2 ap. 9;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 198/2022;

–  Cererea  nr. 31334/16.09.2022 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul numelui titularului acestuia, ca urmare a desfacerii căsătoriei;

– Extras din Hotărârea Civilă nr. 221, emisă de Judecătoria Toplița în dosarul nr. 911/326/2021, definitivă la data de 2 septembrie 2022;

– HCL nr. 156/2014 privind aprobarea repartizării în vederea  închirierii a unui număr de 15 apartamente, construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi stabilirea chiriei lunare, situate în str. Izvoarelor,bl.1B,sc.2, solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi, conform anexei, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. 8084/2015, modificat;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare  ;

–  HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului  de  închiriere nr. 8084/08.06.2015 aferent spațiului cu destinație de locuință ANL, situat la adresa municipiul Toplița, str. Izvoarelor, Bl. 1B, sc.2, ap.9, în sensul modificării numelui titularului contractului de închiriere din Kiss Simona în Secuiu Simona, ca urmare a desfacerii căsătoriei.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașei Secuiu Simona prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.10.2022. 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut