HOTĂRÂREA NR. 174/2023 Privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2790/10.08.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 11835 mp., situat pe str. Zencani f.n., înscris în CF nr. 59809 Topliţa, nr. cad. 59809 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023;

Având în vedere:

– Referatul  de aprobare nr. 180/29.08.2023;

– Raportul de specialitate nr. 32340/01.09.2023.

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2790/10.08.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 11835 mp., situat pe str. Zencani  f.n., înscris în CF nr. 59809 Topliţa, nr. cad. 59809 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 186/2023;

– Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a doamnei Șușman Aurelia, declaraţie autentificată de BNPA ”Țăran & Fodor” SPN sub nr. 2790/10.08.2023, comunicată cu adresa nr. 499/11.08.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30433/16.08.2023;

– Copie Carte Funciară nr. 59809 Toplița;

Tinând cont de prevederile:

– Legii nr. 287/2009 Codul Civil, actualizat – art. 553 alin. 2 teza a II-a, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 și alin. 2;

– Ordinului ANCPI nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – art. 205;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată ;

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și modificată – art. 8;

– Oug nr. 57/2019 privind CODUL Administrativ, modificată – art. 286 alin.1 și alin. 4, art. 296 alin. 2 și alin. 7, art. 354, anexa nr. 4 – pct. 1;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129 alin 1, alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art.1: Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Toplița Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a doamnei Șușman Aurelia, declaraţie autentificată de BNPA ”Țăran & Fodor” SPN sub  nr. 2790/10.08.2023, prin care renunță la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 11835 mp, imobil situat în  Toplița, str. Zencani f.n., înscris în CF 59809 Toplița. 

Art.2:  (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren menționat la art.1 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița, având în vedere declaratia de renunțare la dreptul de proprietate a doamnei Șușman Aurelia, declaraţie autentificată de BNPA ”Țăran & Fodor” SPN sub  nr. 2790/10.08.2023.

             (2) Se aprobă efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Toplița, acestea urmând a fi efectuate prin grija Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.3: (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață de 11835 mp. teren, situat în Toplița str. Zencani, f.n.  preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 11835 mp. teren, situat pe str. Zencani, f.n.  cu destinația de drum.

Art.4: Terenul în suprafață de 11835 mp. înscris în cartea funciară nr. 59809 Toplița nu este grevat de sarcini, așa cum rezultă din declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 2790/10.08.2023 și cartea funciară 59809 Toplița. 

Art.5: Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la art.1 în folosul Municipiului Toplița, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.7: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  28.09.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL            SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut