HOTĂRÂREA NR. 173/2021 privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 177/21.10.2021,
  • Raportul de specialitate nr. 34274/22.10.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 174/2021 ;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2016 privind aprobarea Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita;

– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1;

– Ordinul nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi, modificat;

– Legea nr.7/1996 legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului , cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 120/2012 privind aprobarea Documentaţiei tehnice reprezentând Planul Urbanistic General al municipiului Topliţa şi a Regulamentului local de urbanism pentru perioada 2012-2021;

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, anexa 9 municipiul Topliţa;

            – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

            – Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

            –  Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”,”d”,  alin. (7) lit. „i” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

                                                               H O T Ă R Ă Ş T E :

         Art.1: Se aprobă modificarea și completarea  Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, documentaţie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2016, conform anexei  la prezenta.

         Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: serviciul parcuri şi zone verzi, direcţia urbanism – amenajarea teritoriului, biroul investiţii – programe, direcţia execuţie bugetară, biroul cadastru – agricol – păşuni din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

        Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 2 şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN             SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut