HOTĂRÂREA NR. 172/2023 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 26647/10.07.2023 cu privire la investiția „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” din cadrul Proiectului nr. 126701, intitulat: „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată

 din data de 20.09.2023.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 189/18.09.2023;

– Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte nr. 34615/18.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind Proiectul tehnic de execuție nr. 26647/2023 privire la investiția Amenajare spațiu de joacă pentru copiidin cadrul Proiectului nr. 126701, intitulat: „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 184/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”;

– Nota conceptuală nr. 11566/06.08.2018;

– Tema de proiectare nr. 12616/03.09.2018;

– Contractul de finanțare nr. 6788/19.03.2021 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126701, intitulat: Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368;

– Hotărârea Consiliului local nr. 142/2023 privind aprobarea ocupării temporare/definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând suprafețe din Stadionul Municipal, str. Sportivilor nr. 43 și nr. 43/A, pentru realizarea investiției: ”Amenajare spațiu de joacă pentru copii”;

Ținând cont de:

–  HG  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată  – secțiunea a 6-a;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect tehnic de execuție, înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 26647/10.07.2023, pentru obiectivul de investiții  Amenajare spațiu de joacă pentru copiidin cadrul Proiectului nr. 126701, intitulat: „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 20.09.2023.

Preşedintele şedinţei,                             Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  COMAN IONEL            SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                         CIOBANU MIHAI

anexa hot 172

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut