HOTĂRÂREA NR. 173/2023 Privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.783.688,82 lei

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 20 septembrie 2023,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin, (4), lit. b),  ale art. 139 alin. (3) lit. b),  coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140, art. 198, art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), ale art. 196, art. 197 și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

–  ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– luând în considerare prevederile art. 9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

–  ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

–  luând act de:

 1. a) referatul de aprobare a primarului Municipiului Toplița, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 190/18.09.2023;
 2. b) raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34538/18.09.2023;
 3. c) proiectul de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 713.716,12 lei;
 4. d) raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului  Local al Municipiului Toplița nr.  185/2023,
 5. e) amendamentele formulate în cadrul ședinței,

Hotărârea Consiliului local nr. 118/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 34241/22.10.2021 și a Documentației de atribuire nr. 19227/06.06.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de execuție lucrări pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”;

Hotărârea Consiliului local nr. 177/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 23679/12.07.2022 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711;

Hotărârea Consiliului local nr. 193/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27284/10.08.2022 cu privire la investiția „Construire sala de sport Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” – Municipiul Toplița” ;

Hotărârea Consiliului local nr. 194/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27723/17.08.2022 cu privire la investiția „Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița” ;

Hotărârea Consiliului local nr. 132/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 24434/21.06.2023 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, cod SMIS 121222;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 135/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 23316/07.07.2022 pe loturi, prin licitație deschisă a contractului de furnizare „Achizitionare echipamente medicale – Ambulatoriu Spital Municipal Toplița” din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.783.688,82 lei, cu o maturitate de 10 ani, din care 1 an de trageri.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1. se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă garantarea finanțării rambursabile interne, în valoare de 9.783.688,82 lei, în baza garanțiilor proprii.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1, respectiv a contractului de împrumut se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Toplița și/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare și de trezorerie) ale Municipiului Toplița.

Art. 5. Cuantumul veniturilor bugetare locale cu care Municipiul Toplița garantează finanțarea, respectiv a contractului de împrumut, este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente împrumutului respectiv.

Art. 6. Din bugetul local al  Municipiului Toplița se asigură integral plata:

 1. a) serviciului anual al datoriei publice locale;
 2. b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
 3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 7. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Toplița următoarele date:

 1. a) Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
 2. b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
 3. c) gradul de îndatorare al Municipiului Toplița;
 4. d) durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
 5. e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
 6. f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.8. Se împuternicește Primarul municipiului Toplița să negocieze și să semneze, în numele și pe seama municipiului Toplița, contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art.9. Se împuternicește Primarul municipiului Toplița să semneze în numele și pentru municipiul Toplița acordul de garantare a împrumutului, contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor și să semneze în numele municipiului Toplița toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 10. Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția buget-finanțe, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 11. Hotărârea se comunică: Primarului Municipiului Toplița, Instituției Prefectului Județului Harghita, Direcției buget-finanțe în vederea întocmirii dosarului necesar solicitării autorizării contractării împrumutului de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Harghita, precum și pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa, la 20.09.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER – COMAN IONEL                      Secretarul general al municipiului Toplița

                                                                                          MIHAI CIOBANU

anexa hot 173
Sari la conținut