HOTĂRÂREA NR. 170/2022 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. ad.10165/08.05.2019, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 29.09.2022 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 173/26.09.2022;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 32210/26.09.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării Studiului de Fezabilitate nr. ad. 10165/08.05.2019, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.  184/2022;

– Adresa MDLPA nr. 84013/18.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 24837/19.07.2022;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, modificată – art. 2, art.4  alin. 1 lit. a) și lit. b) ;

– Ordin 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 – art. 9 alin. 1 lit. e și g, anexele nr. 2.1., 2.2. a din Anexa la Ordin;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de S.C. FINDESIGN S.R.L, înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. ad.10165/08.05.2019, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, conform anexei nr. 2.

Art.3. – Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Toplița a sumei de 500.000 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

 Art.5.  Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.7: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.09.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut