HOTĂRÂREA NR. 169/2022 Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 29.09.2022 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 172/26.09.2022;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 32193/26.09.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.  183/2022;

– Adresa MDLPA nr. 84013/18.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 24836/19.07.2022;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, modificată – art. 2, art.4  alin. 1 lit. a) si lit. b) ;

– Ordin 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 – art. 9 alin. 1 lit. e și g, anexele nr. 2.1., 2.2. c din Anexa la Ordin;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de SA SABE SRL, înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 30225/21.09.2021, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, conform anexei nr. 2.

Art.3. – Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Toplița a sumei de 100.000 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

 Art.5.  Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.6:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.7: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.09.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut