HOTĂRÂREA NR. 156/2022 Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 72/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 14 septembrie 2022,

 

 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 160 / 09.2022 ;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 30512/12.09.2022 ;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72/06.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Toplița – Lot I, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia”
 • Solicitarile de clarificări nr. 2876, 2877, 2878, 2879, 2880/08.09.2022 primite prin platforma PNRR pentru proiectul „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Toplița – Lot I”,
 • Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 72/ 2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 170/2022;
 • Hotărârea Consilului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022;

 

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

            Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea art. 3 al H.C.L. nr. 72/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea corelării sumei reprezentând valoarea maximă eligibilă aprobată a proiectului cu Cererea de Finanțare, în urma modificării și completării, respectivul articol urmând să aibă următorul conținut :

„Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, în cuantum de 4.694.024,00 euro fără TVA, echivalentul a  23.107.271,94 lei fără TVA.

Art. 2. – Se aprobă modificarea și completarea art. 5 al H.C.L. nr. 72/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, în urma modificării respectivului articol anexă „Descrierea sumară a investiției” a H.C.L. – ului nr. 72/2022 se înlocuiește cu anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta.

Art. 3. – Celelalte prevederi din cuprinsul H.C.L.-ului nr. 72/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, rămân neschimbate și aplicabile.

               Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroului investiții, achiziții publice din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

 

Toplița, la 14.09.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                   CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

HOT 156- Anexa 1

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut