HOTĂRÂREA NR. 157/2022 Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 73/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 14 septembrie 2022,

 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 161/12.09.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 30514/12.09.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 171/2022;
 • Hotărârea Consilului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022;

 

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

 

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

               Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea art. 3 al H.C.L. nr. 73/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea corelării sumei reprezentând valoarea maximă eligibilă aprobată a proiectului cu Cererea de Finanțare, în urma modificării și completării, respectivul articol urmând să aibă următorul conținut :

„Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, în cuantum de 4.478.352,00 euro fara TVA, echivalentul a  22.045.583,39 lei fără TVA.”

Art. 2. – Se aprobă modificarea și completarea art. 5 al H.C.L. nr. 73/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, în urma modificării respectivului articol anexa  „Descrierea sumară a investiției” a H.C.L. – ului nr. 73/2022 se înlocuiește cu anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta.

Art. 3. – Celelalte prevederi din cuprinsul H.C.L.-ului nr. 73/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora, rămân neschimbate și aplicabile.

            Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroului investiții, achizitii publice din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

 

Toplița, la 14.09.2022.

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

HOT157 - Anexa 1
Sari la conținut