HOTĂRÂREA NR. 156/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire atribuire nr. 33507/18.10.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind “Peleți din lemn”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28.10.2021;

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 163/18.10.2021;

– Raportul de specialitate nr. 33510/18.10.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire atribuire  nr. 33507/18.10.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind “Peleți din lemn”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 157/2021;

          – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

          – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

          – Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

          – Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;

          – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

          – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

          – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. b și lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 33507/18.10.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind „Peleți din lemn”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 28.10.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN           SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut