HOTĂRÂREA NR. 150 / 2023 Privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 13068/03.10.2017, modificat, încheiat cu doamna Cotoară Cristina-Gabriela – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. B, sc.1, ap.11

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  153/19.07.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 27582/19.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 13068/03.10.2017, modificat, încheiat cu doamna Cotoară Cristina-Gabriela – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. B, sc.1, ap.11;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 162/2023;

– Contractul de închiriere nr. 13068/2017, modificat – cap. IV alin. 3 ;

– Extras CF nr. 50134 Toplița;

– Adresa Primăriei municipiului Toplița nr. 22643/09.06.2023, comunicată chiriașei, în urma consultării serviciului PatrimVen;

– Procesul verbal nr. 6 al comisiei sociale de analiză, încheiat în data de 10.07.2023;

  Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și modificată;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 52/1998, modificată ;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr. 13068/2017, modificat, având ca obiect locuința ANL situată la adresa str. Izvoarelor, bl. B, sc.1, ap.11.

Art.2: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentei, împreună cu obiectele de inventar, se va face prin proces verbal, în termen de 30 zile de la data comunicării Hotărârii, prin grija Compartimentului spațiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, doamnei Cotoară Cristina-Gabriela, prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  31.07.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut