HOTĂRÂREA NR. 151 / 2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 12968/01.10.2015, modificat, încheiat cu domnul Isac Andrian – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 3

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  149/11.07.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 27370/18.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 12968/01.10.2015, modificat, încheiat cu domnul Isac Andrian  – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 3;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 163/2023;

– Adresa Spitalului Municipal Toplița nr. 2486/23.02.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7731/23.02.2023, precum și adresa Primăriei municipiului Toplița nr. 25472/29.06.2023;

– Contractul de închiriere nr. 12968/2015,  modificat;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 14 iulie 2023, din care rezultă faptul că, chiriașul nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 12968/2015;

– Procesul verbal de predare-primire a locuinței de serviciu, încheiat în data de 10.07.2023;

  Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată ;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 12968/2015, modificat, având ca obiect locuința de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 3.

Art.2: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentei hotărâri, împreună cu obiectele de inventar,

s-a făcut prin proces verbal, încheiat în data de 10 iulie 2023, prin grija Compartimentului spațiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, domnului Isac Andrian, prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  31.07.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut