HOTĂRÂREA NR. 148 / 2023 Privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă pe raza de activitate a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița, respectiv pe raza Municipiului Toplița, pentru anul 2023

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 147/11.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 252/17.07.2023;

– Proiect de hotărâre privind propunerea cotei corespunzătoare pierderilor de apă pe raza de activitate a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița, respectiv pe raza Municipiului Toplița, pentru anul 2023;

       – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 160/2023;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 242/10.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 26559/10.07.2023 privind comunicarea calculului consumului intern de apă care nu se facturează;

– Bilanțul apei pentru anul de referință 2022;

– Adresa nr. ad. 202/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22122/2023, a SC Aqua Călimani SRL Toplița, prin care s-a înaintat Nota de control nr. 202/2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa și Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

Ținând cont de:

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 3, art. 4 alin. 1;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 36 alin. 6 – a doua teză;

– Ordinul Președintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor, modificat – art. 7;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc şi art. 196  alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E  :

           Art.1:  Se aprobă cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Toplița, în procent de 45,38%, conform Raportului explicativ nr. 243/10.07.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 26560/10.07.2023, privind pierderile de apă în sistemul de captare, tratare și distribuție, întocmit de SC Aqua Călimani SRL Toplița.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează: S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., prin conducerea acesteia.

            Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, SC AQUA CĂLIMANI SRL,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN             SECRETAR – CIOBANU MIHAI

HOT148 - Anexa - Raport explicativ

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut