HOTĂRÂREA NR. 147/2023 Privind luarea la cunoştinţă a bilanţului contabil cu anexele aferente pe anul 2022 al S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 142/06.07.2023;

– Raportul de  de specialitate nr. 26523/10.07.2023 al Direcţiei buget-finanţe ;

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a bilanţului contabil  cu anexele aferente pe anul 2022 al S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 159/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa,

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

– Contractul nr. 8569/2010 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – art. 39;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 118/2010 privind aprobarea comisiei de inventariere a patrimoniului pasivul şi activul între SPAAC Topliţa în calitate de predător şi S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L.  în calitate de primitor;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2023  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC Aqua Călimani SRL Topliţa;

– Adresa SC Aqua Călimani SRL Topliţa nr. 190/05.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 26033/05.07.2023;

Ţinând cont de :

–  Legea  nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată;

–  Legea  nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată şi modificată – art. 194 alin. 1 lit. a;

–  Legea  nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată;

OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, modificată ;

OUG  nr. 109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată;

 Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi modificată – art. 5, art. 28, art. 30;

Ordinul  nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,  modificată;

OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, modificată;

Ordin MFP nr . 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin MFP nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug, modificat;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate ărin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (3) lit. „a” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art.1: Se ia la cunoştinţă bilanţul contabil cu anexele aferente, pe anul 2022 al Societăţii Comerciale AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta şi care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor.

           Art.2: Se împuterniceşte domnul consilier – Szabo Coloman Emeric, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2020, să reprezinte interesele Consiliului Local în dezbaterea punctului de la art. 1 în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor al SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa.

            Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, primarul localităţii: Direcţia buget – finanţe şi administratorul S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. – ing. Chiheri Dorin.

            Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcției buget-finanțe, S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală – Szabo Coloman Emeric şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la  31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Bilant Aqua
Sari la conținut