HOTĂRÂREA NR. 148 / 2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14019/30.11.2010, modificat prin acte adiționale, încheiat cu doamna Agoșton Ildiko

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2022.

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  138/13.07.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  24069/13.07.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii  duratei contractului de închiriere nr. 14019/30.11.2010, modificat prin acte adiționale, încheiat cu doamna Agoșton Ildiko;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 161/2022;

– Contractul de închiriere nr. 14019/2010, modificat prin acte adițional, ultima fiind nr. 10572/2017, conform căruia, durata închirierii expiră în data de 31 august 2022;

–  Cererea nr. 23442/08.07.2022 a chiriașului prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  nr. 5/12.07.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 12 iulie 2022;

  Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a duratei contractului  de  închiriere nr. 14019/30.11.2010, modificat prin acte adiționale, încheiat cu Agoșton Ildiko, aferent spațiului cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, situat la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. B, ap.2, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.09.2022.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  de închiriere.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:           direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4 : Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașului Agoșton Ildiko prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

 Topliţa la,  31.08.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                        SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                      CIOBANU MIHAI

Sari la conținut