HOTĂRÂREA NR. 147 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15229/2018 încheiat cu Ioachimov Steluța-Lucreția – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 139/13.07.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  24067/13.07.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea  modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15229/2018 încheiat cu Ioachimov Steluța-Lucreția – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  160/2022;

–  Cererea  nr. 22855/05.07.2022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

– Contractul de închiriere nr. 15229/2018:

–  Procesul verbal  nr. 5/12.07.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Certificatul de deces seria D.11 nr. 783914;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15229/2018 încheiat cu Ioachimov Steluța-Lucreția – titular de contract, în sensul modificării componenței membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului, prin eliminarea din cadrul acesteia a domnului Ioachimov Dorel – soțul titularului de contract, ca urmare a decesului acestuia.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  nr. 15229/2018 cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la  art.3, chiriașului Ioachimov Steluța-Lucreția prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.08.2022. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                 SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                CIOBANU MIHAI

Sari la conținut