HOTĂRÂREA NR. 144/2023 Privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Toplița în vederea înființării unei linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă (ATI) în cadrul Spitalului municipal Toplița, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 154/19.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 27561/19.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Toplița în vederea înființării unei linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă (ATI) în cadrul Spitalului municipal Toplița, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 156/2023;

– Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 7819/17.07.2023, înregistrată sub nr. 27304/17.07.2023 prin care se solicită înființarea liniei de gardă ATI;

– Decizia Comitetului Director nr. 48/16.06.2023 și adresa Spitalului nr. 6666/15.06.2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa,  în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2023;

Ținând cont de :

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată, – art. 180 alin. 1 lit. „d”;

– Art. 16 lit. ”b”, 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată;

– Art. 16 lit. “b” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată  ;

– HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, modificat – poziția nr. 183 din anexa nr.2;

– Ordin MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, modificat – art. 22 alin. (4), art. 23 lit. ”e”coroborat cu art. 51, art. 30;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”,  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Consiliul Local al municipiului Toplița își exprimă acordul de principiu  în vederea înființării unei linii de gardă  în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) în cadrul Spitalului Municipal Toplița.

Art.2: Spitalul Municipal Toplița va face demersurile necesare obținerii avizului Ministerului Sănătății în vederea înființării unei linii de gardă în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) în cadrul Spitalului Municipal Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Topliţa prin: serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 31.07.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut