HOTĂRÂREA NR. 145/2023 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2010 referitoare la aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 148/11.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 253/17.07.2023;

– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2010  referitoare la aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița;

       – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.               /2023;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 240/10.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 26557/10.07.2023;

– Adresa nr. ad.202/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22122/2023, a SC Aqua Călimani SRL Toplița, prin care s-a înaintat Nota de control nr. 202/2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa și Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

Ținând cont de:

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 3 lit. i, art. 29 alin. 10 lit. a și b;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 6, art. 10 alin. 1 lit. c;

– Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ”ee” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E  :

           Art.I: Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița, se modifică și se completează, după cum urmează:

– După art. 1 se introduce un nou articol, art. 11 cu următorul cuprins:

Art. 11:  (1) Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Toplița, operator: S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, conform anexei nr. 1.

                                   (2) Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Toplița, operator: S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, conform anexei nr. 2.

                                   (3) Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta, vor constitui anexe al Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8569/2010, modificat.

Art.II: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a caietului de sarcini a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L.,  se abrogă.

            Art.III: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează: reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, Primarul localităţii, prin:  Direcţia buget – finanţe  şi S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., prin conducerea acesteia.

            Art.IV: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, d-lui Szabo Coloman Emeric, SC AQUA CĂLIMANI SRL,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                  SECRETAR – CIOBANU MIHAI

anexa 1 hot 145
anexa 2 hot 145
Sari la conținut