HOTĂRÂREA NR. 145/2023 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2010 referitoare la aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 148/11.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 253/17.07.2023;

– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2010  referitoare la aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița;

       – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.               /2023;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 240/10.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 26557/10.07.2023;

– Adresa nr. ad.202/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22122/2023, a SC Aqua Călimani SRL Toplița, prin care s-a înaintat Nota de control nr. 202/2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa și Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

Ținând cont de:

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 3 lit. i, art. 29 alin. 10 lit. a și b;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 6, art. 10 alin. 1 lit. c;

– Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ”ee” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E  :

           Art.I: Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Toplița, se modifică și se completează, după cum urmează:

– După art. 1 se introduce un nou articol, art. 11 cu următorul cuprins:

Art. 11:  (1) Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Toplița, operator: S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, conform anexei nr. 1.

                                   (2) Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Toplița, operator: S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, conform anexei nr. 2.

                                   (3) Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta, vor constitui anexe al Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8569/2010, modificat.

Art.II: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a caietului de sarcini a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L.,  se abrogă.

            Art.III: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează: reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, Primarul localităţii, prin:  Direcţia buget – finanţe  şi S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., prin conducerea acesteia.

            Art.IV: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, d-lui Szabo Coloman Emeric, SC AQUA CĂLIMANI SRL,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                  SECRETAR – CIOBANU MIHAI

anexa 1 hot 145
anexa 2 hot 145

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut