HOTĂRÂREA NR. 140/2022 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent case de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere:

               1.Referatul de aprobare nr. 148/03.08.2022;

  1. Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 24699/19.07.2022 a solicitantului VITAN Mircia – unic moștenitor al persoanei îndreptățite VITAN Margit, trecută în tabelul anexa nr. 1 la prezenta, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând casă de locuit.
  2. Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 26441/03.08.2022 a solicitanților VÎNTU Ioan și VÎNTU Lucreția, trecuți în tabelul anexa nr. 2 la prezenta, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând casă de locuit.
  3. Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent case de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 153/2022;
  5. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanelor fizice – proprietari ai imobilelor – case de locuit, prevăzute în tabelele anexă a cotelor de teren aferente caselor de locuit, deținute în proprietate, conform actelor de proprietate, respectiv extras CF nr. 51289 Toplița și CF nr. 50773 Toplița;

7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

  1. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent casei de locuit, de la pozițiile nr. 3623-3624 din tabelele anexă nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și solicitanților, prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 31.08.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER -, HIRIȘCĂU                                     SECRETAR GENERAL UAT

HORAȚIU SEVER NICU                                       CIOBANU MIHAI IULIAN                                      

                                                                                                           

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut