HOTĂRÂREA NR. 141/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 25673/27.07.2022 referitoare la procedura închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 35

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2022.

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  142/22.07.2022;

– Raportul de specialitate nr.  26622/04.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind Documentației  de atribuire nr. 25673/27.07.2022 referitoare la procedura închirierii prin licitație publică, a  unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu  nr. 35;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 154/2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 128/2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a  unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu  nr. 35;

– CF nr. 51784 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix – clădire cinematograf Călimani, din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentului proiect , respectiv  2451,55 lei/mp;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 334 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 25673/27.07.2022 privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu în suprafață de 14,60 mp, aparținând domeniului public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu  nr. 35”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.      

Topliţa la, 31.08.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  HIRIȘCĂU HORAȚIU                             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

SEVER NICU                                    

 

Anexa HOT141 Documentatie atribuire

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut