HOTĂRÂREA NR. 124/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2023 referitoare la „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 19.06.2023,

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 128/14.06.2023;

Raportul de specialitate nr. 23318/14.06.2023;

Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 8964/13.06.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 23085/13.06.2023;

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2023 referitoare la „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  135/2023;

            În conformitate cu :

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1),  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2023 privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2023” se revocă.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia buget-finanțe, biroul investiții, achiziții, proiecte-programe și Biroul secretariat – cabinet primar  din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.  

Toplița, 19.06.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA       SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut