HOTĂRÂREA NR. 120/2023 Privind aprobarea delegării gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2023,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 124/07.06.2023 ;
  • Raportul de specialitate nr. 22770/12.06.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 131/2023;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării serviciului de salubritate al municipiului Topliţa prin transformarea lui în Serviciul public de Salubrizare, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, modificată prin Hcl nr. 165/2018;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 173/2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Topliţa, precum şi a măsurilor adiacente reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, modificată prin Hcl nr. 54/2018, 118/2018 și 179/2018;

Ținând cont de:

– Legea nr. 101/2006  – legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2 alin. 5, alin. 8, alin. 81, alin. 144-146;

– Legea nr. 51/2006  – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicatră și modificată – art. 29 alin. 8 lit. b și 9;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 104 alin. 1 lit. b, alin. 2. lit. b;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 93 alin. 1 și art. 94 din Anexă;

– Ordin nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, modificat – art. 5 alin. 1 lit. h din Anexă;

– Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată – art. 34;

– OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, modificată – art. 25-26;

– OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii.

Art.2: În vederea delegării gestiunii activității descrise la art. 1, se aprobă următoarele documente necesare:

  • Regulamentul privind eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, conform anexei nr. 1.
  • Caietul de sarcini al delegării activității de salubrizare privind eliminarea prin depozitare  a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, conform anexei nr. 2. 
  • Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, conform anexei nr. 3.
  • Contractul – cadru de delegare privind tratarea și/sau eliminarea, prin depozitare a deşeurilor municipale nepericuloase, conform anexei nr. 4.

Art.3:  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuternicește Primarul municipiului Toplița pentru a semna contractul de delegare privind tratarea și/sau eliminarea, prin depozitare a deleurilor municipale nepericuloase.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.6: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 19.06.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa120
Sari la conținut