HOTĂRÂREA NR. 119/2023 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 21133/26.05.2023 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare pentru „Furnizare Motorină EURO 5”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2023,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 122/25.05.2023 ;
  • Raportul de specialitate nr. 21164/26.05.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 21133/26.05.2023 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare pentru „Furnizare Motorină EURO 5”;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 130/2023;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

–  Ordin nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat;

– OUG nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera și pentru modificarea și complectarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, modificată ;

– Ordin nr.231/1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tipărirea, primirea, eliberarea, gestionarea şi circulaţia bonurilor de valoare pentru carburanţi auto;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 21133/26.05.2023 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare: „Furnizare motorină EURO 5”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 19.06.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA              SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 119
Sari la conținut