Ședintă ordinară – Proces verbal nr. 9/23.06.2021

PROCES  – VERBAL

Nr. 9/ 23.06.2021

 

               Încheiat azi 23 Iunie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

 

Ing. OLARIU DUMITRU  – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În continuare supune la vot Procesul verbal nr.8/27.05.2021 care este aprobat în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

            Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – face următoarea precizare: în ședința anterioară am solicitat hotărârea referitoare la transportul în regim taxi și locurile de parcare, este trecut în procesul verbal, dar nu am primit răspuns.

            Ing. OLARIU DUMITRU  – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Szabo: eu am supus aprobării Procesul Verbal, dacă aveți obiecțiuni legat de acesta, dacă nu există punctul Diverse.

 

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 12 proiecte de hotărâri,

 • Prezentarea adresei nr.15772/21.05.2021 privind propunerea vânzării unei clădiri situată în str.

Gării, nr.14 – Toplița, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat următorii consilieri: Tudor Ionela și Vodă Marc Ioan Andrei.

 

În continuare are cuvântul dna. consilier Dobrean Olga Ana – președintele ședinței.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.

147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 99/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației

de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 100/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.

86/2021 referitoare la aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 şi adoptă Hotărârea nr. 101/2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
 2. 87/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 102/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
 2. 88/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița”, pe anul 2021.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 103/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului,

aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 104/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electroline

SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din domeniul public al Municipiului Toplița, situat în strada Pădureni pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică atelier de prelucrarea lemnului din Municipiului Toplița, județul Harghita str. 1 Decembrie 1918, nr. 223 aparținând S.C. Vodă-Nico S.R.L.”  – beneficiar S.C. Vodă-Nico S.R.L.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 105/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor și personalului medical de specialitate, angajaţi la Spitalul Municipal Topliţa.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 106/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de

închiriere nr. 8269/30.06.2014, încheiat cu doamna Cotfas Monica-Maria – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.2,ap.6.

         Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 107/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din imobilul situat în str. Libertății, nr. 59, ap. 4.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 108/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.121/2020 referitoare la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local în condițiile OUG nr.69/2020.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 109/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru ”Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centrul Wellness, Cinematograful Călimani, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 110/2021.

 

 1. Prezentarea adresei nr.15772/21.05.2021 privind propunerea vânzării unei clădiri situată în str. Gării, nr.14 – Toplița.

 

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: la cererea respectivă solicit acordul Consiliului Local în vederea demarării procedurilor de achiziționare a clădirii respective, este scoasă la vânzare este pe terenul statului român. Având în vedere faptul că avem cuprins în buget proiectul pentru un club pentru toate vârstele ne-am gândit că am putea face acolo dacă ne-ar permite structura, să mutăm acolo și Biblioteca municipală avem solicitare în scris de la dna. director în acest sens pentru că nu le mai permite spațiu actual, dacă considerați am putea face o expertiză pentru clădirea respectivă dacă trebui demolată sau putem construi pe ea, dacă trebuie demolată nu are sens să ne implicăm.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – consideră faptul că, ar fi benefică achiziționarea acestei clădiri și pentru începerea demarării procedurilor pentru o expertiză tehnică.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – și eu sunt de acord pentru achiziționarea acesteia dar prin expertiza pe care se va face să vedem care ar fi costurile și acestea să fie rezonabile.

 

 

Diverse:

 

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric –  legat de locurile de parcare pentru taxi, problemă pe care am ridicat-o și în ședința anterioară, în centrul orașului avem două stații de taxi una lângă alta și nu ai unde să mai parchezi mașina din cauza lor.

           Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: fiecare licență taxi care este eliberată în baza Hotărârii de Consiliu Local are atașat și un loc pentru staționare care face obiectul unei concesiuni specifice. Faptul că în momentul de față există locurile de staționare taxi în parcarea Bibliotecii municipale este rezultatul faptului că, au fost suprimate locurile existente în fața Cinematografului Călimani și cele din intersecția Nicolae Bălcescu înainte de construirea sensului giratoriu. Bine înțeles că prin hotărâre putem să stabilim noi locații pentru staționarea taxiurilor pentru care avem licențe eliberate, dar trebuie identificate respectivele locații pentru a fi nominalizate în hotărâre.

           Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – sunt de acord cu cele precizate de către dl. consilier Szabo referitor la locurile de parcare, ar fi o soluție ca să fie și ei împăcați să stea prin rotație peste tot în Gară, Cerbului și Centru, în parcarea Primăriei nu cred că ar fi o soluție.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – supune atenției Consiliului Local următoarele: în cartierul Luncani s-au montat limitatoarele de viteză, sunt bine amplasate în zonă pentru că circulă foarte mulți copii, dar acolo este o curbă de 90 de grade și s-au pus 4 limitatoare de viteză înainte cu 20 m și după curbă.

           Dl. Bîea Gavril – răspunde: am scos două dintre ele, cetățenii din zonă sunt mulțumiți.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează faptul că, în momentul în care acestea au fost montate am solicitat și sprijinul Poliției rutiere, pe toată lumea nu putem mulțumi.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – precizează, referitor la sprijinul Poliției rutiere personal am dat telefon pentru a mă interesa de speța respectivă și mi s-a spus că decizia aparține strict executivului, iar iei au rol doar consultativ.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – legat de concursurile care se dau la Primăriei, nu știu dacă este sau nu adevărat despre ce vorbește lumea, s-a scos la concurs un post de consilier superior la biroul impozite și taxe pentru executare silită și acolo condițiile de concurs erau studii superioare cu o vechime de 7 ani de zile, deci nu conta facultatea, adică putea să vină un profesor de istorie sau oricine să facă executare silită, putea să vină oricine și îl angajam consilier cu maxim de salarizare și nu avea nici un fel de experiență, înțeleg dacă scoteam la concurs un post de debutant, eu cred că trebuie să fim mult mai atenți când scoatem posturi la concurs.

           Dna. Tompea Carolina – resurse umane – răspunde dlui. consilier: condițiile de participare la concurs au fost propuse de către șeful de serviciu, postul a fost vacantat în cursul anului 2020, a fost aprobat/avizat conform legii, deci gradul profesional superior care prevede o vechime de 7 ani.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – toată lumea discută legat de scandalul care a avut loc în piață, cred că este foarte important repararea camerelor de luat vederi de altfel s-a și aprobat în buget o

 

sumă de bani pentru repararea acestora, este foarte important să le punem la punct și să cuprindă o foarte mare parte a orașului pentru că siguranța cetățeanului este pe primul loc, nu știu în ce stadiu de află contractul legat de camerele de supraveghere?

           Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde dlui. consilier Buzilă: avem 60 de camere în tot orașul, proiectul pe fonduri europene s-a încheiat, acele camere putem să le redistribuim în alte zone importante, mai putem achiziționa suplimentar de câte avem nevoie, urmează să se facă.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – tot referitor la problemele care au fost am mai discutat într-o ședință de Consiliu sunt peste 15 hotărâri de demolare, eu cred că dacă lăsăm să se construiască în

continuare ilegal devenim un oraș pentru cetățenii certați cu legea care vin și construiesc și nu-i oprește nimeni, dacă nu încercăm să facem ceva vom avea probleme din ce în ce mai mari, eu cred că au existat

discuții cu Poliție și Jandarmeria legat de un plan așa nu putem să continuăm și problemele or să se amplifice.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: aveți dreptate legat de camerele de supraveghere, dar acest aspect nu înseamnă că revizuiește comportamentul celor care au iscat scandalul, am înțeles este pentru siguranța cetățenilor, legat de acele demolări la care faceți referire este foarte simplu să luăm decizia, o luăm, dar ce facem, pentru că cei care sunt în situația respectivă nu au nici o legătură cu scandalul respectiv, sunt pașnici, să nu se mai construiască sunt de acord, Poliția Locală trebuie să-și facă treaba, dacă doriți putem să luăm decizii, dar or să vină în fața Primăriei și să ceară locuințe și nu avem, știți că au fost discuții în Consiliu Local să achiziționăm un teren să construim un bloc la care nu a fost de acord fostul primar, iar când a fost de acord era prea târziu.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, de ce la Ditrău și Gheorgheni nu se poate construi și la Toplița da, la fel au făcut și în strada Apelor.

           Dl. Truța Ovidiu – Poliția Locală – referitor la construcția din strada Apelor există proces verbal de contravenție întocmit și procedura de demolare, procedurile sunt în desfășurare, procesele de demolare le dă instanța, noi suntem în instanță cu procesele respective.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – am încercat să facem patrule mixte cu Poliția Locală – Poliția Națională și Jandarmeria, Poliția și Jandarmeria se plâng că nu au oameni, acestea nu sunt în subordinea Primăriei, este foarte simplu de scris la facebook să vină primarul, am fost și eu la fața locului, știți care a fost răspunsul lor, am scăpat, vom încerca să mai purtăm discuții cu șefii cele două instituții să vedem ce putem face.

           Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – precizează următoarele: ar trebui ca această problemă să o privim cât se poate de serios și să nu mai implicăm nimic politic în rezolvarea comunității și ca fiecare dintre noi să gândească niște soluții concrete și cu partea de demolare sunt perfect de acord, sunt niște sancțiuni care le pot da Poliția Locală, Poliția Națională, Jandarmeria care se tărăgănează cu anii, știm lucru acesta, în acest sens am consultat internetul și am observat că sunt în multe Primării din localități mai mici una din soluții ar fi firmele de pază, pentru ca Poliția Locală împreună cu și Națională nu mai au număr suficient de personal ar trebui să ne gândim la niște contracte cu firme de pază, camerele sunt foarte bune în instanță pentru identificarea infractorilor, dar nu rezolvă problema.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – sunt de acord că trebuie forțe de ordine, dar trebuie să se vină cu niște măsuri dure nu o să putem interveni și o să o luăm iar de la capăt.

           Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – tot legat de aceste aspecte neplăcute am inițiat o acțiune pe cont propriu dar trebuie să-i găsim modalitatea legală de a o pune în practică și cu sprijinul cetățenilor bine înțeles pentru drumurile lăturalnice pe care se face trafic de lemne cu căruțele. Un grup de aproximativ 10 proprietari am propus ca pe un drumul pe care îl folosim să punem o barieră și pe drumul respectiv să nu circule decât strict cei care au o cheie, altfel nu ar mai avea acces alte căruțe și s-ar evita și furtul masiv de material lemnos.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – supune atenției Consiliului Local, următoarele: este o problemă foarte mare legat de presiunea apei care este foarte slabă pe str. Zencani, Banffy, Măgheruș, 1 Decembrie 1918 probabil este undeva vreo defecțiune sau ceva dar trebuie rezolvată problema.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – răspunde: din câte știu și anul trecut a fost aceeași problemă, răspunsul a fost că stația de captare a apei este subdimensionată față de nivelul de consum din

 

Toplița, asta ar fi una din alte proiecte puse în discuție privind captarea apei care știți că vara râul care aduce apa în Toplița scade substanțial debitul iar iarna îngheață, nici pe str. 1 Decembrie 1918 două zile nu a fost debit de apă, am sunat, răspunsul a fost nu avem debit de apă.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – după cum bine știți avem pe lista de investiții un proiect pentru modernizarea stației de captare și îi solicită sprijin dlui. consilier Buzilă pentru a lua legătura cu GNX.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – mai este o problemă cu canalizarea pe o ramură din str. Ștefan cel Mare, respectiv str. Morii, întreabă în ce stadiu este proiectul?

           Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: era în stadiu de discuție, ziceam că vom proiecta toată magistrala și tot orașul, vom face un studiu de fezabilitate.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: avem un proiect de un an și două luni pentru extinderea rețelei de apă și canal pe Măgheruș și în Banffy, nu reușim să mai luăm legătura cu proiectantul, sunt foarte ocupați, nu găsim proiectanți.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – mai este o stradă micuță din Ștefan cel Mare care este ruptă dincolo de spălătorie care este inaccesibilă nu pot intra și ieși cu mașinile, trebuie reparată, să nu ne concentrăm doar pe lucrări mari pentru că și cele mici trebuie cuprinse și reparate.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, a-ți sesizat pe cineva și nu s-a rezolvat problema?

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – este pentru a treia oară când ridic problema tomberoanelor din poarta Liceul Kemeny Janos trebuie găsit alt loc pentru că nu sunt ale Liceului, sunt ale cartierului, oamenii le-au mutat și în locul lor au pus lemne.

Dl. Cotfas Adrian – director salubritate – răspunde: le-am pus împreună cu dl. viceprimar la două săptămâni cetățenii le-au mutat și au pus lemne.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – îi solicită dlui. Bîea să se ocupe de acest lucru, să se facă țarc și unde spune dl. viceprimar acolo să le puneți.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – eu nu vreau să intru în conflict cu un cartier întreg, în primul rând eu sunt consilier, am fost ales și trebuie să-i reprezint cetățenii.

           Dl. consilier Kondratovici Ionel – face precizarea că, în cartierul Cerbului există o centrală dezafectată în care se joacă copii, solicită dacă se poate să fie închisă pentru că este un pericol pentru ei. S-a tot discutat problema presiunii la apă, când a fost prezent dl. director Chiheri a informat Consiliul Local că sunt o grămadă de restanțieri la apă, nu am putea iniția un proiect de hotărâre prin care să le închidem apa dacă tot nu o plătesc, mie dacă nu o plătesc vine și mi-o închide, nu credeți că până la urmă ar trebui început de undeva, ar trebui să găsim o soluție concretă și să facem ceva.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – o mare parte din subiectele pe care doream să le abordez și eu au fost prezentate, o să vin doar cu câteva completări. În primul rând este siguranța cetățeanului, evenimentele care au avut loc au fost practic o bubuială care nu ține de specificul zonei, s-a întâmplat, s-au bătut între ei, și-au spart mașinile lor, dar este o problemă care de mult trebuia atacată și găsite soluții pentru că foarte multă lume nu se simte în siguranță în oraș, sunt foarte mulți părinți care nu își mai duc copii în parcuri pentru că sunt agresați și nu ia nimeni nici o măsură, ar trebui să găsim o rezolvare. Nu avem o legislație afișată în parcuri cu privire la regulile parcurilor, la ce au voie să facă, la ce nu au voie să facă, cine are dreptul să folosească locurile de joacă, sunt o grămadă de adulți care acaparează parcurile orașului, deja lumea a început să ocolească zona parcurilor, ar trebui să ne gândim foarte bine ce trebuie să facem împreună cu Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală să putem avea o siguranță pe stradă. Referitor la concursurile care au loc în administrația locală, au fost scoase câteva posturi de muncitori calificați/necalificați la Legea 7 proba practică și interviu, aș dori și eu să știu care au fost criteriile de departajare la proba practică, care a fost baremul la proba practică și cine a fost evaluatorul și competențele sale la proba practică?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: a fost numită o comisie de examinare prin dispoziție, nu a fost decât o singură persoană.

           Dna. Tompea Carolina – resurse umane – răspunde: comisiile de examinare, respectiv de concurs și soluționare a contestațiilor sunt numite de către primar prin dispoziție, iar baremul de concurs este prevăzut de lege.

 

 

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim –  vreau să știu cum s-a făcut evaluarea la cele 10 posturi, cum s-a făcut departajarea eficientă și dacă probele au fost corespunzătoare fiecărei meserii în parte, pentru că au venit oamenii și s-au plâns că după susținerea examenului sau simțit umiliți în ultimul hal și care a fost baremul pentru fiecare competență în parte?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: cei care au fost nemulțumiți trebuiau să depună contestații este comisie pentru soluționare contestații. A fost o singură contestație.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – vreau să vă spun că nu fac atac la persoană doar, am întrebat cine a fost în comisie, ce studii au persoanele din comisia respectivă pe care dvs. ați numit-o ca și competență de evaluare privind desfășurarea examenului.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde, nu știu dacă pentru o comisie pentru muncitori calificați sau necalificați trebuie competențe, prin comisia de evaluare am reușit să verificăm într-un termen foarte scurt dosarele, dacă erau 100 de persoane ce făceam?

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – eu ca și profesor de limba română și engleză nu aș putea evalua un elev la matematică.

           Dna. Tompea Carolina – resurse umane – răspunde: legat de studiile comisiei legea este foarte clară, adică, comisia este formată din specialiști în domeniul postului, deci în comisie au fost muncitori calificați de aceeași categorie cu posturile vacante scoase la concurs, cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: poate ar fi trebuit mai multe concursuri cu specialiști pe fiecare domeniu, nu cred eu că poate aceeași comisie să evalueze contabilul și alte specialități.

           Dna. Tompea Carolina – resurse umane – aveți dreptate, în comisia de soluționare a contestațiilor am pus de alte specialități și am primit notificare de la Prefectură să modificăm comisia să punem tot din specializările care sunt scoase la concurs, deci muncitori calificați.

Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, dacă poate fi văzută comisia respectivă pentru transparență?

           Dna. Tompea Carolina – resurse umane – răspunde: președinte a fost dl. Vlad Marian – maistru în cadrul serviciului gospodărie municipală, Bogdan Dorinel – șef formație muncitori și Bîea Gavril – șofer/ muncitor calificat.

Dna. consilier Pop Daniela Lenuța – în mare parte unele din probleme pe care am vrut să le ridic au fost discutate, dacă în ședința anterioară am ridicat problema copiilor cerșetori, acum nu mai cerșesc, fac baie în fântâna arteziană, trebuie văzut ce este cu acei copii.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, dacă i-ați văzut ați sunat Poliția Locală, s-au ați așteptat să vină ședința de Consiliu?

           Dna. consilier Pop Daniela Lenuța – răspunde: nu am sunat pentru că numărul de telefon al Poliției Locale este cel vechi sau nu și dacă cetățenii pot suna pentru sesizarea unor evenimente neplăcute, vreau să întreb nu cumva acei copii sunt a celor care udă florile?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – Poliția Locală să verifice. Am vorbit cu o firmă să vină să monteze niște aspensoare pentru că nu este normal ca în secolul XXI să întindem furtun prin oraș să udăm florile, momentan forma respectivă lucrează la SPA, când vor termina acolo lucrările ne vom ocupa și de parc.

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – tot legat de parc și fântâna arteziană este pus un afiș apa nu este potabilă, sper ca în setul de reguli pe care îl veți afișa să fie trecut ce este și ce nu este permis.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – întreabă, dacă este vreun plan pentru organizarea zilelor orașului?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: dacă doriți facem, intenția mea ar fi NU, iar pentru viitor dacă o să fie să identificăm un alt loc și nu în centrul orașului pentru că nu este normal așa ceva să blocăm circulația, etc.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – propune ca anul acesta să nu se țină să facem economie la buget, acei bani se pot cheltui în alte părți.

 

           Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – am solicitat în urmă cu o lună de zile o situație de la registrul agricol cu privire la contractele de pășunat, cetățenii se interesează dacă mai este disponibil

vreun trup de pășune, pentru că sunt solicitări în acest sens și sunt crescători de animale. Întreabă, dacă cei care au concesionat cu ani în urmă mai au animale, mau folosesc pășunile pe care le-au concesionat?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: s-au făcut și se fac verificări periodic, în urmă cu 2 ani s-a constatat un singur caz și s-a reziliat contractul. Momentan nu este nici un trup de pășune liber.

           Dl. consilier Kondratovici Ionel – precizează următoarele: pășunile trebuie să aibă un anumit grad de ocupare, nu pot fi nici prea multe animale, nici prea puține, ar trebui pentru cei care au animale și teren concesionat să se identifice un eventual trup de pășune în care sunt mai puține animale decât ar suporta pășunea ca să putem mulțumi pe toată lumea.

           Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – supune atenției Consiliului Local al municipiului Toplița, următoarele: fiecare concesionar al trupului de pășune la momentul când a participat la procedura de închiriere sau licitație a trebuit să facă dovada unui anumit număr minim de animale privind încărcătura, prin urmare dacă a făcut dovada respectivă are efectivul de animale pentru pășune, nu putem să băgăm alți proprietari de animale peste pentru că este un contract care se află în uz, care a fost obținut printr-o procedură și până nu se termină contractele respective nu avem cum să mai introducem alți crescători de animale pe trupurile respective.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – face precizarea că, apă în Toplița de aceea nu este pentru că este lipsă de interes.

 

Următorul președinte de ședință este dna. consilier Dobrean Olga Ana.

 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dna. consilier Dobrean Olga Ana mulţumeşte pentru participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 23.06.2021.

 

Topliţa, la 23.06.2021.

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       SECRETAR GENERAL UAT,  

    CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                CIOBANU MIHAI IULIAN

 

 

 

 

 

Redactat / dactilografiat

Numele şi prenumele

Funcţia Semnătura Data Nr.exp.
Vîlcan Lucia Secretar – dactilograf 23.06.2021 7

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut