HOTĂRÂREA NR. 93/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin majorare cu 7.232,08 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 97/04.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 18130/04.05.2023 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării  bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2023 prin majorare cu 7.232,08 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate cin cadrul Consiliului local nr. /2023;

– Adresa AJFP Harghita nr. 3744/202335/20.04.2022;

– Contractul de finanțare nr. 143106/2022, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2096/2023;

– Contractul de finanțare nr. 145311/2022, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2095/2023;

– Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 1104/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2889/2023;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 120179/13.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 15770/13.04.2023;

– Contract nr. 1403/2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 12070/2023;

– Dispoziția Primarului nr. 266/2023 privind modificarea structurii bugetului local prin introducerea subcapitolului ”Subvenții de la buget de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică” – cod 42.02.66 în cadrul  capitolului ”Subvenții de la bugetul de stat” – cod 42.02;

– Dispoziția Primarului nr. 270/2023 privind modificarea structurii bugetului local prin introducerea subcapitolului ”Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” – cod 51.01.46 în cadrul  capitolului ”Transferuri curente” – cod 51.01;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023, prin majorare cu 7.232,08 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

             Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 08.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA           CIOBANU MIHAI  IULIAN

anexa HCL 93

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut