HOTĂRÂREA NR. 66/2023 Privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030”

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 30.03.2023,

Luând în considerare :

Referatul de aprobare nr. 115/23.05.2022 ;

Raportul de specialitate nr. 17641/23.05.2022;

Raportul de specialitate nr. 26878 / 05.08.2022;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița

pentru perioada 2021-2030”;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 75/2023;

Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

Anunțul public nr. 17951/25.05.2022;

Anunțul public nr. 26879/05.08.2022;

Având în vedere prevederile:

  • HG 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, modificată;
  • Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare – art. 20, alin. (1), lit. „j”;
  • Legea nr.24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
  • Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “e”, art. 139 alin. (3) lit. ”a”, coroborat cu art. 5 lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021 – 2030”, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul localităţii prin: Biroul investiții Achiziții, Programe, Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Toplita, Biroului Investiții Achiziții, Programe, Proiecte, precum și structurilor din aparatului de specialitate al primarului prin grija Biroului secretariat –  cabinet primar.

Topliţa la  30.03.2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC         SECRETAR GENERAL AL U.A.T

                                                                                              CIOBANU MIHAI IULIAN

Anexa - SIDU+PMUD
Sari la conținut