HOTĂRÂREA NR. 56 / 2024 Privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1395 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii Murelor – ramura 8, cuprinsă în anexa la prezenta, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat ing. Cotfas Victor

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 15 aprilie 2024,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  61/05.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 15656/09.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1395 mp.,  rezultată din măsurători, aferentă străzii Murelor – ramura 8, cuprinsă în anexa la prezenta, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat ing. Cotfas Victor;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  59/2024;

– Planul de amplasament și delimitare aferent străzii Murelor – ramura 8 din Municipiul Toplița, întocmit de expert autorizat ing. Cotfas Victor;

– CF nr. 57055 Toplița, CF nr. 58710 Toplița, CF nr. 58741 Toplița, CF nr. 58773 Toplița, CF nr. 58761 Toplița, CF nr. 58764 Toplița, CF nr. 58772 Toplița, CF nr. 58765 Toplița, CF nr. 58364 Toplița, CF nr. 58185 Toplița, CF nr. 58708 Toplița, CF nr. 58709 Toplița, CF nr. 58711 Toplița, CF nr. 58791 Toplița, CF nr. 59612 Toplița, CF nr. 53166 Toplița;

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

– Ordin ANCPI nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 7, art. 25 și art. 153 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 42 (pagina 307),  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

– Hotărârea Consiliului local nr. 190/2017 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Toplița – poziția nr. 47 din anexă;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1395 mp., suprafață rezultată din măsurători, reprezentând strada Murelor – ramura 8 din Municipiul Toplița, conform planului de amplasament și delimitare, întocmit de expert autorizat ing. Cotfas Victor,  care constituie anexa la prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 1395 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat și direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art. 2, OCPI Harghita – BCPI Toplița prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 15.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN          SECRETAR  GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

HOT56 - ANEXA
Sari la conținut