HOTĂRÂREA NR. 55/2024 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) pe anul 2023, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.04.2024;

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 59/04.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 12370/20.03.2024;

– Proiect de hotărâre privind rezultatele inventarierii bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) pe anul 2023, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  58/2024;

– Dispoziţia Primarului municipiului Toplița nr. 258/08.01.2024 privind constituirea comisiei de inventariere și centralizare a rezultatelor și a comisiei pentru casarea și propunere pentru valorificare a inventarului anual – anul 2023 a domeniului public și privat, a terenurilor, construcțiilor, (activelor) bunurilor mobile, imobile, mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri, creanțe și a (pasivelor) datoriilor și capitalurilor proprii ale Municipiului Toplița;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată si actualizata  – art. 20 alin. 1 lit. ”e”;

– Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi modificată si actualizata  – art. 1 alin. (2) şi art. 7 ;

– Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

– Ordinul nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată;

– Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi modificată prin;

– Legea nr. 199/1997  pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. 1 si alin.2 lit.”c”, art. 155  alin. 1 lit. “d” , alin. 5 lit. d coroborat cu art. 289 , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) şi art. 196 alin. (1) lit. “a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rezultatele inventarierii  bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar)  faptice şi valorice ale anului 2023, ce constituie patrimoniul municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local al municipiului Topliţa, conform raportului,  anexa nr. 1.

Art.2: Se aprobă casarea mijloacelor fixe pentru anul 2023 în valoare de 2.874.041,20 lei , conform anexei nr. 2, după cum urmează :

– casarea mijloacelor fixe Primărie în valoare de  589.777,20 lei.

– casarea mijloacelor fixe la Învăţământ în valoare de 192.775,74lei.

– casare mijloace fixe Spital municipal în valoare de 2.091.488,26  lei.

– casarea mijloacelor fixe Biblioteca in valoare de 0 lei.

Art.3: Se aprobă scoaterea din uz a obiectelor de inventar pe anul 2023 în valoare de 748.907,90 lei, conform anexei nr. 3, după cum urmează :

– casare obiecte de inventar Primărie în valoare de 378.295,06 lei.

– casarea obiectelor de inventar la Învăţământ în valoare de  261.949,63 lei

                              – casarea obiectelor de inventar Spitalul municipal în valoare de  108.663,21 lei.

-casarea obiectelor de inventar Biblioteca in valoare de 0 lei.

               Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin Direcţia buget-finanţe și Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Toplița şi conducerea instituţiilor subordonate.

Art.6: Hotărârea se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcției urbanism și amenajarea teritoriului, Direcţiei buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, prin grija căreia se va comunica prezenta instituţiilor subordonate Consiliului Local şi se publică pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 15.04.2024.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier-, NEGREA GHEORGHE ALIN        Secretar General  – CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 55
Sari la conținut