HOTĂRÂREA NR. 262/2023 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024-2025 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 decembrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr.  267/20.12.2023;

– Raport de specialitate nr. 49909/19.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024-2025 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Toplița nr.     277/2023;

– Avizul conform aprobat de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Harghita prin Hotărârea nr. 27/21.12.2023, comunicat prin adresa nr. 6499/21.12.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 50529/27.12.2023;

Ținând cont de :

– Legea nr. 198/2013  – Legea învățământului preuniversitar, modificată – Titlul I – Cap. III;

– Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 6800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi pentru aprobarea Calendarului operaţiunilor de organizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024 – 2025 – art. 3 alin. 1;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 6638/15.12.2023, înregistrată la instituția noastră cu nr. 49325/15.12.2023;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 2202/19.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49827/19.12.2023;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa nr. 2300/19.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49896/19.12.2023;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 2541/19.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49870/19.12.2023;

–  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa înregistrată la noi sub nr. 49768/19.12.2023;

–  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa nr. 2282/15.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49493/18.12.2023;

–  Adresa Liceului Teoretic ”Kemény János” Topliţa nr. 2180/18.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49723/18.12.2023;

–  Adresa Grădinției ”Voinicel” Topliţa nr. 2373/19.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49859/19.12.2023;

–  Adresa Clubului Sportiv Școlar Topliţa nr. 409/15.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49375/15.12.2023;

–  Adresa Palatului Copiilor nr. 501/19.12.2023, înregistrată la noi sub nr. 49951/19.12.2023;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (1) și (2), lit.„d” alin.(7) lit.„a”, ale art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) și art. 196 alin.(1) lit.„a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

         H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2024-20245, a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin Direcţia Buget – Finanţe, Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi unităţile de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa.

 Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 2 şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  28.12.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                              SEVER NICU

anexa 262

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut