HOTĂRÂREA NR. 238/2023 Privind aprobarea implementării etapei II a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.12.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 248/08.12.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 48204/08.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării implementării etapei II a proiectului Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 253/2023;

– Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR;

– Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR;

– Contractul de finanțare 6907/27.05.2021 pentru implementarea proiectului  „Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711”;

Ținând cont de:

– OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021;

– Ghidul General POR 2014-2020 si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de  Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2,Operatiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă implementarea etapei II a proiectului Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:

  1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711, propus pentru etapizare prin Programului Regiunea Centru 2021-2027, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027.
  2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Toplița pe anul 2024 în conformitate cu cererile de plată și cererile de rambursare avizate A.M.P.O.R

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

 Topliţa la, 08.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut