HOTĂRÂREA NR. 237 / 2022 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii unui spațiu cu destinație de locuință de necesitate din fondul locativ al Municipiului Toplița situat la adresa: municipiul Toplița, str. Tîrgului nr. 3/A bl. A ap. 16

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 decembrie 2022,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  228/12.12.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  42309/12.12.2022;

– Proiectul de privind repartizarea în vederea închirierii unui spațiu cu destinație de locuință de necesitate din fondul locativ al Municipiului Toplița situat la adresa:  municipiul Toplița, str. Târgului nr. 3/A bl. A ap. 16;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 252/2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 82/2022 privind aprobarea  Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor  sociale și de necesitate,  administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 130/2022 privind aprobarea listei  cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local – poziția nr. 3 din anexă;

– Procesul verbal al comisiei sociale nr. 10/27.10.2022;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 42-44;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 22-25;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată –  cap. III, coroborate cu precederile art. 44 din Legea mnr. 114/1996;

– HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă repartizarea în vederea închirierii spațiului cu destinația de locuinţă de necesitate, situat la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. A, ap. 16, doamnei Moldovan Adina.

Art.2: Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 01.01.2023, iar chiria lunară se va stabili cu respectarea prevederilor art. 25 din HG nr. 1275/2000, modificată.

Art.3: Se împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea contractului de închiriere, conform celor aprobate la art. 1-2.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, beneficiarei locuinței sociale prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.12.2022. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut