HOTĂRÂREA NR. 235/2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020 – modificat, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia, chiriaşă în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  233/13.12.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42878/15.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei contractului  de închiriere nr. 4690/25.02.2020 – modificat, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaşă în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  250/2022;

–  Cererea chiriașei prin care solicită prelungirea contractului  de închiriere nr. 38949/15.11.2022 (contract de închiriere nr. 4690/25.02.2020);

– Hotărârea Consiliului Local nr. 197/2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închirierenr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4;

–  Procesul verbal  nr. 10/13.12.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată art. 15 alin. (14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a  duratei contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, modificat, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaşă în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, ap.4, pe o perioadă de 5 an, începând cu data de 01.01.2023.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, chiriașei Râpan Paraschiva Eugenia prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  27.12.2022. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut