HOTĂRÂREA NR. 226 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11473/2020, încheiat cu Bejan Dragomir – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  234/13.11.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42864/13.11.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11473/2020, încheiat cu Bejan Dragomir – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 241/2023;

–  Cererea nr. 38328/11.10.2023 a chiriașului Bejan Dragomir;

–  Procesul verbal nr. 10/15.11.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Contractul de închiriere nr. 11473/2020 – Cap. I alin. 2;

– Copie certificat de deces seria D.12 nr. 416797;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată al statului sau a unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11473/2020, încheiat cu Bejan Dragomir, având ca obiect locuința situată la adresa str. Sălciilor nr. 8/B, ap. 2, astfel:

modificarea Cap. I Obiectul închirierii – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a doamnei Bejan Emma – soția titularului de contract, ca urmare a decesului acesteia.

Art.2: Se împuternicește primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașului Bejan Dragomir prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.11.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                           SEVER NICU

Sari la conținut