HOTĂRÂREA NR. 223/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren având suprafața de 3,00 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Bicazului, în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 9, înscris în CF nr. 56430

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023. 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  230/13.11.2023;

– Raportul de specialitate nr.  42829/13.11.2023;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui teren având suprafața de  3,00 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Bicazului, în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 9, înscris în CF nr. 56430;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 238/2023;

– Solicitarea II Neacșu Mihai înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 35392/22.09.2023;

– CF nr. 56430 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix din care rezultă valoarea de inventar de 439.724 lei a imobilului – teren care face obiectul prezentului proiect, respectiv 134,68 lei/mp.

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 334 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1 :  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui teren cu suprafața de 3,00 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

  1. imobilul – teren în intravilan – în suprafață de 3,00 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 56430 Toplița, este situat la adresa str. Bicazului, în vecinătatea imobilului construcție cu  nr. administrativ 9, conform planului de situație anexat;
  2.               valoarea de inventar a imobilului – teren este de 439.724 lei, respectiv 134,68 lei/mp;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: terasă aferentă imobilului unde se desfășoară activitatea de: baruri și alte activități de alimentație publică;
  4. durata închirierii : 10 ani;
  5. prețul minim al închirierii : 10 lei/mp/lună.

          Art.2:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 42828/13.11.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a unui teren în suprafață de 3,00 mp, aparținând domeniului public al mun. Toplița, situat  la adresa Str. Bicazului, în  apropierea  imobilului cu nr. 9, înscris în CF nr. 56430 Toplița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 28.11.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  HIRIȘCĂU HORAȚIU         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

SEVER NICU

HOT223- ANEXA - DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut