HOTĂRÂREA NR. 223/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 29.11.2022, 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 224/21.11.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr.498/21.11.2022 ;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 238/2022;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022;
 • Adresa emisă de Spitalul Municipal Toplița nr. 11.476/25.10.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 36089/25.10.2022;
 • Adresa emisă de Spitalul Municipal Toplița nr. 11.477/25.10.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 36090/25.10.2022;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 2.736/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta 12: Sănătate – Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice;
 • Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă proiectul „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V – Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în cuantum de 3.832.573,5 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Toplița.

(2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, biroul investiții va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art.5.  Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0.74% din totalul pacienților externați/ Rata infecțiilor Clostridium difficile: 90% din totalul infecțiilor nosocomiale înregistrate/ Rata numărului de probe analizate de microbiologie: 11.11% din totalul probelor analizate/ Rata infecțiilor microorganisme MDR: 32.35% din totalul culturilor pozitive(antibiograma)/ Rata de ocupare a unității sanitare: 44.04% , pentru anul de referință 2022, înregistrate la nivelul Spitalului Municipal Toplița.

Art.6. Se împuternicește primarul Municipiului Toplița, dl.Olariu Dumitru să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Toplița și al Partenerului, Spitalul Municipal Toplița.

Art.7. Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 12571/21.11.2022, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39497/21.11.2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarului municipiului Toplița, prin : Direcția buget-finanțe și Biroul Investiții, Achiziții publice.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 29.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

anexa
Nota de rectificare HCL 223-2022

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut