HOTǍRÂREA NR. 220/2023 Privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2023,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 227/31.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 41723/06.11.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind prețul de pornire la negociere pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supune procedurii negocierii, în scopul valorificării;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 235/2023;

– Contractul de administrare nr. 15/2013, Act adițional nr.7362/28.11.2022 încheiat între Direcția Silvică Harghita și Municipiul Toplița.

– Amenajamentele silvice  întocmite  pentru suprafața de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

–  APV nr.: 2368 și 2369, înaintate de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 9497/26.10.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 40397/27.10.2023;

Ținând cont de :

–  HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 64/2023 aprobarea  Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea  publică şi privată, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, proprietate a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa– art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

–   HCL a municipiului Toplita nr.10/2023 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018;

–  HCL a municipiului Toplita nr. 53/2023 privind aprobarea repartizării pe destinații a volumului de masă lemnoasă,  proprietate a municipiului Toplița și administrată de Consiliul Local Toplița, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2023,

–  Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița;

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997;

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă prețurile de pornire la negociere pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița – administrate de Ocolul Silvic Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița;  Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 28.11.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                             Contrasemnează pentru legalitate

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU            Secretar general UAT

SEVER NICU                                                          CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 220

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut