HOTĂRÂREA NR. 216/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015 încheiat cu Pop Ilie

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29.11.2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 218/18.11.2022;

– Raportul de specialitate nr. 39538/21.11.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015 încheiat cu Pop Ilie;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.                  231/2022;

– Cererea nr. 38267/09.11.2022  a domnului Pop Ilie;

– Contractul de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015;

            – Sentința civilă nr. 1102/28.10.2021, definitivă la data de 17.02.2022 prin respingerea recursului (Decizia nr. 95/R/17.02.2022 a Curții de Apel Tg. Mureș), pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 910/96/2020;

            – Adresa compartimentului juridic nr. ad. 41521/17.11.2022;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

– Legea nr. 554/2004  – Legea contenciosului administrativ, modificată – art. 24 alin. 1;

– O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere pajiști nr. 9013/2015 încheiat cu Pop Ilie, în sensul diminuării suprafeței închiriate de la 53,65 ha la 22,63 ha, astfel modificându-se prețul închirierii de la 21996,5 lei/an la 9278,30 lei/an.

Art.2: (1) Modificările aprobate la art. 1 vor face obiectul unui act adițional la contractul de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015 și vor opera începând cu data de 17.02.2022.

(2) Prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul Primăriei municipiului Toplița se va proceda la predarea-primirea suprafeței de pășune  cu care s-a diminuat obiectului contractului inițial.

Art.3: Celelalte clauze ale contractului de închiriere pajiști nr. 9013/2015, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita.

Art.5: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 4, Domnului Pop Ilie prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

 Topliţa, la 29.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN        SECRETAR  GENERAL UAT

                                                                                              CIOBANU MIHAI

Sari la conținut