HOTĂRÂREA NR. 214/2023 Privind aprobarea aderării UAT-Municipiului Toplița, ca partener al Asociației GAL Prietenia Mureș-Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 219/18.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 39763/23.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind aderarea UAT-Municipiului Toplița, ca partener al Asociației GAL Prietenia Mureș-Harghita;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 229/2023;

– Adresa nr. 129/25.09.2023 a Asociației Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 35741/25.09.2023;

– Hotărârea nr. 101/2023 a Consiliului Local al municipiului Toplița privind aprobarea participării UAT-Municipiului Toplița, în cadrul Parteneriatului GAL Prietenia Mureș-Harghita, pentru accesarea  fondurilor cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național Strategic 2023-2027, Axa LEADER, Măsura 19 și submăsurile aferente;

– Actul constitutiv al Asociației Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita, modificat;

– Hotărârea nr. 2/27.04.2022 a Asociației GAL Prietenia Mureș-Harghita;

În conformitate cu prevederile:

  • OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidul solicitantului , măsura 19, Submăsura 19.1 pentru participarea la Programul Național Strategic 2023-2027, axa LEADER;
  • OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiilor art. 89, art. 92 și art. 129, alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. s), alin. (9), lit. c), art. 139 alin (3) lit. d), coroborat cu art. 5 lit cc) art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă aderarea UAT – Municipiul Toplița, în calitate de partener, la Asociația  Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita, județul Mureș, asociație constituită în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – modificată.

Art.2. Se aprobă cotizația anuală la Asociația Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita în sumă de 5000 lei.

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului OLARIU Dumitru, în calitate de Primar  al Municipiului Toplița, județul Harghita, să reprezinte UAT – Municipiul Toplița în cadrul Grupului de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita, să semneze în numele și pe seama Municipiului Toplița orice acte necesare ce țin de participarea unității administrativ teritoriale la Parteneriatul GAL Prietenia Mureș-Harghita și Asociația GAL Prietenia Mureș-Harghita. 

             Art.4: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Topliţa, prin: doamna Hosszu Gabriela  – Centrul Național de Informare Turistică din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

              Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, Asociației GAL Prietenia Mureș-Harghita şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut