HOTĂRÂREA NR. 213/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 39423/10.11.2022 prin procedură simplificată a contractului de lucrări „ Extindere rețea apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea de canalizare menajeră strada Vilelor până la pârtia de schi din municipiul Toplița, județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2022,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 220/21.11.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 39551/21.11.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 39423/10.11.2022 prin procedură simplificată a contractului de lucrări „ Extindere rețea apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea de canalizare menajeră strada Vilelor până la pârtia de schi din municipiul Toplița, județul Harghita”;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 228/2022 ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție apă, rezervor tampon, stație pompare și rețea de canalizare menajeră strada Vilelor până la Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita ”, precum și Hotărârea Consiliului local nr. 171/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30566/23.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție apă, rezervor tampon, stație pompare și rețea de canalizare menajeră strada Vilelor până la Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, modificată – art. 8 alin. 1;

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 – art. 14 alin. 3 Anexa la Ordin;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 39423/10.11.2022 prin procedură simplificată a contractului de „ Extindere rețea apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea de canalizare menajeră strada Vilelor până la pârtia de schi  din municipiul Toplița, județul Harghita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 29.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

 

anexa

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut