HOTĂRÂREA NR. 200 / 2022 Privind aprobarea execuției bugetului UAT Municipiul Topliţa, întocmit pentru trimestrul I al anului 2022

Consiliul local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară, din data de  29.11.2022;

 

Având în vedere :

– Referat de aprobare  nr. 113/20.05.2022;

– Raportul de specialitate nr. 17555/ 23.05.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Municipiul Topliţa, întocmit pentru trimestrul I al anului 2022 ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 215/2022;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, – art. 49 alin. 12;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată ;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.

1:  Se aprobă execuția bugetului UAT Municipiul Topliţa,  întocmit pentru trimestrul I al anului 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

           Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintţează primarul Municipiului Toplita , prin direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa .

Art.3:  Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplita la 29.11.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                              CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

Trim I
Sari la conținut