HOTĂRÂREA NR. 19 / 2024 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Moldovan Augustin Anghel – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 3

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  16/01.02.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5056/05.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Moldovan Augustin Anghel – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 3;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 21/2024;

– Cererea  nr. 127/04.01.2024 a chiriașului prin care solicită prelungirea duratei contractului de închiriere;

– Situație debite și plăți efectuate, emisă cu data de 25.01.2024;

– Procesul verbal nr. 2/01.02.2024 al comisiei sociale;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Moldovan Augustin Anghel, având ca obiect locuința socială situată la adresa str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 3, astfel:

–    Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 29.02.2024.

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: compartimentul spațiul locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art.3, chiriașului Moldovan Augustin Anghel prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.02.2024. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut