HOTĂRÂREA NR. 18 / 2024 Privind aprobarea modificării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15232/29.10.2018 – modificat, încheiat cu Suciu Mihăilă – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  15/01.02.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5053/05.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15232/29.10.2018 – modificat, încheiat cu Suciu Mihăilă – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 20/2024;

–  Cererea nr. 2936/17.01.2024 a chiriașului Suciu Mihăilă;

–  Procesul verbal nr. 2/01.02.2024 al comisiei sociale;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 25.01.2024, din care rezultă că nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 15232/2018;

– Contractul de închiriere nr. 15232/2018 – modificat – cap. I alin. 2;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15232/29.10.2018 – modificat, încheiat cu Suciu Mihăilă, având ca obiect locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată la adresa str. Dealului bl. 3/F, ap. 19, astfel:

–  Modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a numitului Marton Mihăiță – nepotul titularului de contract.

(2) În urma modificării aprobate, conform alin. 1, locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de: Suciu Mihăilă – titular de contract și Marton Miron-Nicu – fiul titularului de contract.

Art.2: Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașului Suciu Mihăilă prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut